Què és Xarxa Òmnia?

Òmnia, programa que afavoreix la inclusió social a través de les tecnologies

Imatge d'un participant del Punt de la Seu d'UrgellEl Departament de Benestar Social i Família du a terme diversos programes que treballen per a la inclusió i la cohesió social del país. En aquest sentit, es promouen els programes de desenvolupament comunitari, la inserció social i el suport a col·lectius, les actuacions de participació ciutadana i l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina vehiculadora per a la inclusió de tothom. Es lluita contra els factors d'exclusió social i es faciliten les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i més justa.
Durant tots aquests anys, s’ha generat un ventall important de recursos i activitats que s’han posat a disposició de tota la xarxa. A més, els agents implicats han fet un aprenentatge d’aquestes eines i s'ha donat a conèixer el programa que s'ha implantat àmpliament al territori català.
El programa Òmnia afavoreix la discriminació positiva i la igualtat d’oportunitats en relació amb les persones que tenen més dificultats per accedir a les TIC, però sense excloure el conjunt de la població. Amb aquest plantejament es vol fugir de l'estigmatització i la segregació de certs col·lectius i direccionar la intervenció cap a la inclusió i la convivència.
Podem definir l’Òmnia (terme que en llatí significa tothom) com un programa social que utilitza les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (d’ara endavant TIC) com a instrument i vehicle per assolir diversos objectius, ja siguin personals com col·lectius: la millora formativa, els coneixements d’eines d’ocupabilitat, la integració, el lleure, etc.; les TIC són un vehicle per assolir aquests objectius. Òmnia ofereix espais i/o equipaments dotats de maquinari i programari informàtic d’utilització pública i comunitària, amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai i dóna suport a les persones. El paper del dinamitzador o dinamitzadora és fonamental per desenvolupar el projecte a cada territori i perquè els punts Òmnia siguin uns espais sociabilitzadors, d’acollida, de relació, formació, informació i participació en la comunitat.
Des d’aquest espai es detecten les necessitats d’aprenentatge individuals i col·lectives i es promou l’adquisició de coneixement compartit, utilitzant un model educatiu d’intervenció que fomenta la socialització i la integració social i transmet valors democràtics, solidaris i participatius.

MÉS INFORMACIÓ

No hay comentarios:

Publicar un comentario